СТАТУТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ФОНД ГРОМАДИ  БЕРЕЗАНІ»

Стаття I.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 1. Благодійна організація “Фонд громади Березані, (надалі – Організація) діє як членська благодійна організація відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 2. Офіційне найменування Фонду:

      6.1. українською мовою: Благодійна організація “Фонд громади Березаніскорочене найменування: БО «Фонд громади Березані»;

 • англійською мовою: Charitable organization «Berezan Community Foundation», скорочене найменування: Berezan Community Foundation;
 • російською мовою: Благотворительная организация «Фонд местного сообщества Березани», скорочене найменування: БО «Фонд местного сообщества Березани».
 1. Місцезнаходження керівних органів Організації: місто Березань Київської області.

 

Стаття II. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА СТАТУТНІ  ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Мета діяльності благодійної організації – здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, зокрема, територіальної громади міста Березань та її мешканців, які потребують підтримки та допомоги.
 1. Для виконання своєї мети і відповідно до законодавства України Організація виконує такі основні завдання:

3.1. Сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища в Україні, громаді Березані;

     3.2. Поліпшення умов життя і стану здоров’я набувачів благодійної допомоги, зокрема, сиріт, дітей, багатодітних і нужденних сімей, а також інших груп;

    3.3. Надання допомоги особам, потерпілим від наслідків стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, нещасних випадків, соціальних конфліктів, пошестей, та інших подібних подій;

    3.4. Сприяння охороні і збереженню пам’яток культури та історії, історико-культурного середовища і місць поховання;

   3.5. Сприяння соціальній, професійній і психологічній реабілітації безробітних, хворих або інвалідів, а також інших осіб з особливими потребами;

 3.6. Сприяння розвиткові освіти, науки та виконанню суміжних програм, пов’язаних з метою Фонду;

  3.7. Сприяння розвиткові охорони здоров’я, спорту і туризму;

3.8. Розвиток видавничої справи, засобів масової інформації, іншої інформаційної інфраструктури.

 

Стаття VІ.  УМОВИ І ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 1. Членами Організації можуть бути її засновники, інші громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи приватного права, діяльність яких сприяє виконанню статутних завдань Організації.
 2. Умовою прийняття в члени Організації є підтримка статутної мети і завдань Організації, виконання Статуту та рішень органів управління Організації.
 3. Фізичні та юридичні особи, які зробили значний внесок у діяльність Організації і підтримку її статутних завдань, можуть одержати статус почесних членів на підставі рішення загальних зборів за поданням Наглядової ради або трьох членів Організації. Почесні члени мають право дорадчого голосу в органах управління Організації.
 4. Вступ у члени Організації відбувається на підставі письмової заяви особи, а також рекомендацій принаймні двох членів Організації. Випробувальний термін кандидата в члени організації становить один рік. Рішення про прийняття в члени Організації або відмову в прийнятті ухвалює Правління. Скарги, пов’язані з відмовою у прийнятті члена розглядаються протягом одного місяця.
 5. Юридична особа додає до заяви копію документа про її реєстрацію, а також рішення її керівного органу про вступ у члени Організації. В рішенні має бути вказана особа, яка виконуватиме обов’язки представника юридичної особи в органах управління.
 6. Припинення членства в Організації може бути добровільним або примусовим. Членство припиняється на підставі письмової заяви фізичної особи або рішення керівного органу юридичної особи.
 7. Примусове припинення членства відбувається у випадку:

7.1. неодноразового порушення вимог Статуту Організації;

7.2. вчинення діяльності, яку загальні збори вважають несумісною з метою та статутними завданнями Організації;

7.3. вчинення дій, що дискредитують Організацію, завдають їй майнову чи немайнову шкоду;

7.4. неучасті у голосуванні в органах управління Організації особисто або через представника протягом року.

 1. Рішення про примусове припинення членства Організації приймає Правління. Член Організації, щодо якого розглядається питання про припинення членства, участі в голосуванні не бере.
 2. Члени Організації мають право:

9.1. брати участь у статутній діяльності Організації;

9.2. обирати та бути обраними до органів управління Організації;

9.3. надавати майнову та фінансову допомогу Організації;

9.4. звертатися до органів управління Організації із запитами щодо її статутної діяльності й отримувати усні та письмові пояснення;

9.5. вносити пропозиції на розгляд органів управління Організації;

9.6. доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних завдань її діяльності;

9.7. вільно припиняти членство в Організації.

 1. Члени Організації зобов`язані:

10.1. дотримуватися вимог Статуту і виконувати рішення органів управління Організації;

10.2. сприяти Організації в здійсненні її завдань і функцій, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Організації;

10.3. дотримуватися вимог органів управління Організації щодо порядку та умов використання інформації, яка є конфіденційною;

10.4. подавати необхідну для виконання статутних завдань Організації інформацію;

10.5. пропагувати мету та статутні завдання Організації.

 

Стаття VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Найвищим органом управління Організації є Загальні збори, який здійснюють свої повноваження відповідно до Статуту.
 1. Виконавчим органом Організації є Правління Організації.
 1. Адміністративно-виконавчим органом Організації є адміністративний апарат на чолі з Директором Організації.
 2. Розпорядчим та контролюючим органом Організації є Наглядова рада.

Стаття VIII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори, що скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу протягом календарного року.
 2. Загальні збори скликаються Правлінням. Правління повідомляє членів Організації про час і місце їх проведення не пізніше, як за 10 днів до загальних зборів та встановлює порядок представництва.

 

Стаття IX. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Правління є постійно діючим виконавчим органом управління Організації, що здійснює управління діяльністю Організації у період між загальними зборами.
 2. Правління обирається Загальними зборами у складі не менше трьох осіб терміном на три роки. Члени Правління можуть бути переобрані на наступний термін. Працівники Організації не можуть бути членами Правління Організації.

4. Члени Правління Організації можуть бути достроково переобрані або відкликані загальними зборами,

Стаття X.  АДМІНІСТРАТИВНО – ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

 1. Виконавчий директор є посадовою особою Організації, який призначається рішенням Правління Фонду, керує поточною діяльністю та адміністративним апаратом Організації відповідно до чинного законодавства, Статуту, а також рішень Загальних зборів і Правління Організації.
 2. Виконавчий директор Організації підзвітний Правлінню і може бути присутнім на засіданні Правління та загальних зборах без права ухвального голосу. До моменту призначення Директора, а також заміщення вакантної посади Директора, його обов’язки виконує Голова Правління.

Стаття XІ.  НАГЛЯДОВА РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Наглядова рада є органом, який має контролюючі та консультативні повноваження щодо діяльності Організації відповідно до вимог законодавства і Статуту.
 1. Загальні збори обирають Наглядову раду в складі не менше трьох осіб терміном на два роки, у томі числі Голову Наглядової ради. До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління, Директор та особи, що є працівниками Організації.

 

Стаття XIІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Організація може бути власником, володіти, розпоряджатися і користуватися рухомим і нерухомим майном, коштами в національній та іноземних валютах, нематеріальними активами, земельними ділянками та іншим майном, яке необхідно для здійснення статутної діяльності Організації та не заборонено законом.

 

Стаття XIІI. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 1. Організація періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна для здійснення благодійної діяльності і про напрямки їх використання.
 1. Організація може вимагати звіти від осіб, що отримали від неї благодійну допомогу, згідно з цим Статутом, Законом України “Про благодійництво та благодійні організації”.